Právě čtete: Audiovizuální sauna: Jak se dělá festival?
Sdílet:
1. 4. 2022

Audiovizuální sauna: Jak se dělá festival?

Jak se dělá festival? Položil si otázku jeden z účastníků workshopu Aleš Klíma.

 

Je lepší rozsvítit malou svíčku, než proklínat temnotu

Ať už je výše uvedený citát připisován komukoliv, berme ho jako hypotézu. Svíčkou se v našem případě myslí festival, Temnotou pak místo jeho konání. Úkolem eseje bude ověřit – potvrdit či vyvrátit její platnost vztaženou k tématu. Tím je pořádání malého festivalu (v maximální délce tří dnů) o lidských právech v Teplicích.

Nejprve by bylo vhodné zjistit, s jakou úrovní Temnoty máme tu čest. Komparovat ji ovšem nepůjde snadno. Může to znít neuvěřitelně, ale žádný Index Temnoty v současnosti neexistuje (stav k 17.1.2022). Nezbývá mi tedy nic jiného, než se o podobný index pokusit sám.

Na pomoc si vezmu centrální mozek Česka Český statistický úřad. Zpracovat a vyhodnotit data z něj, esej bych neodevzdal pravděpodobně nikdy. Proto jejich zpracování nechám na odbornících – společnosti Obce v datech. Ne všechna data jsou však pro nás užitečná. Příkladem za všechny může být index kapacity mateřských škol. Řekněme, že pro pořádání festivalu není tento ukazatel relevantní. A takových je většina. Výčet těch podstatných nebude vyčerpávající. Jde o:

Index kvalitních středních škol 146. v ČR (9. v Ústeckém kraji)
Index sounáležitosti 149. v ČR (10. v Ústeckém kraji)
Index zájmu o obecní a krajské volby 194. v
ČR (12. v Ústeckém kraji)

Zprůměrováním těchto tří ukazatelů pak vzniká výsledná známka Indexu Temnoty. To Teplice řadí na 163. místo z 206. sledovaných obcí v České republice. Pro lepší představu; pokud by nejlépe umístěné město dostalo známku 1 a město na konci seznamu 10, Teplice by si po zaokrouhlení odnesli známku 8,1. Dělat závěry je pak z důvodu přesnosti samozřejmě lepší z většího datasetu. Ambicí výzkumu by mělo být výsledek zasadit do širšího kontextu a pokusit se naznačit varianty budoucího vývoje. První sběr a vyhodnocení dat proběhlo v roce 2018, tj. máme k dispozici čtyři ročníky a tím pádem čtyři datasety.

Prognóza v intervalu spolehlivosti 95 % nám nabízí dvě hraniční hodnoty a samozřejmě prognózu. Dolní hranice spolehlivosti (=nejlepší pravděpodobné umístění Teplic na Indexu Temnoty pro příští rok) je po zaokrouhlení 117. místo (známka 6,1) mezi 206 městy. Na horní hranici spolehlivosti je to po zaokrouhlení 173. místo. (známka 8,6). A konečně prognóza pro příští rok slibuje posun Teplic na 145. místo a známku 7,3. Obecně lze tedy říci, že se umístění Teplic na Indexu Temnoty v průběhu let zlepšuje (jedinou výjimku představuje rok 2021, kdy došlo oproti roku předešlému ke zhoršení), ale co to pro nás a pro ověření hypotézy vlastně znamená? Je tedy lepší rozsvítit svíčku než proklínat temnotu? Před konečným verdiktem je třeba se podívat na druhou proměnou, tedy samotný festival.

Index Temnoty nám jasně ukázal, že hodnocení Teplic je hluboko pod průměrem. 163. místo mezi ostatními sledovanými městy není uspokojivé. Pojďme se blíže podívat na festival a jeho dosah.

Jak již bylo zmíněno, festival by byl krátký (maximálně třídenní) a jeho tématem by nebyla lidská práva obecně, ale nějaký konkrétní případ jejich porušování či minimálně omezování a nejlépe geograficky co nejblíže regionu střední Evropy. Naštěstí pro nás, Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva nelení – naopak každý rok vydává rozsáhlé, zhruba pětisetstránkové výroční zprávy. Pokud by to nestačilo, rozsahem výrazně skromnější výroční výzvy potenciální výběr ještě rozšíří. Vybrat si tedy konkrétní případ porušování lidských práv je jako vybírat si, na který zápas fotbalových Teplic se vypravit. Spíše než omezený výběr vám bude hrozit rozhodovací paralýza. Tolik dobrých možností a jen jedna možnost volby!

Formou by se jednalo o přednášky lidí, kteří se konkrétní problematice věnují. Záleželo by samozřejmě na zvoleném tématu, s největší pravděpodobností by však šlo o následující: UNHRCR, IOM, DEMAS, Amnesty International, Frank Bold doplněné semi-akademickými organizacemi jako AMO, Centrum pro lidská práva a demokracii a UNCE.

Nezbývá než se vrhnout na cílovou skupinu. Tady je situace jasná; po zralé úvaze (maďarsky érett megfontolás alapján) jsem usoudil, že bude nejsnazší zaměřit se na mladší publikum, konkrétně na studenty. V celých Teplicích střední školy navštěvuje (zdráhám se napsat studuje) celých 3 586. Fantastické číslo, že? Má to ale háček. Nejen, že výše zmíněný Index kvality středních škol nedopadl pro Teplice zrovna lichotivě, problém existuje i při bližším pohledu. Na Hotelové, Obchodní a Střední průmyslové škole v Teplicích, která je do počtu studentů největší (k minulému roku jich zde studovalo 1 250), dopadly například minulé studentské volby následovně:

1. Severočeši.cz
2. Úsvit s Blokem proti islamizaci + Ilegálním migrantům NE – peníze raději pro naše děti 3. SPD

Nebudu chodit kolem horké kaše, politika (zájem o ní) a lidská práva jdou ruku v ruce a díky této úvaze vychází jako potenciální návštěvníci festivalu studenti gymnázia. Pro přehlednost; gymnázium je v Teplicích jedno. Studentů naštěstí nemá málo, celých 680. Pokud by návštěvnost jedné přednášky měla maximální kapacitu 20 míst, znamená to nalákat necelá tři procenta studentů školy.

Poslední záležitostí k řešení by měl být termín festivalu. Vzhledem k faktu, že cílovou skupinou jsou studenti, musíme se podívat na školní rok. Ten si následně rozdělíme na čtyři části. Jde o (A) září–listopad, (B) prosinec-únor, (C) březen-květen a poslední a nejmenší část připadá na (D) červen a začátek letních prázdnin.

V části (A) je největší komplikací výročí Sametové revoluce, které se s naším festivalem tematicky částečně kryje. V části (D) pak považuji za problémový konec školního roku v kombinaci s pouliční pijatikou s názvem Zahájení lázeňské sezóny. Zbývá tedy část (B) a (C), ze kterých bych si z důvodu absence dlouhých prázdnin (jarní a vánoční) vybral možnost (C) a tedy pořádání festivalu mezi březnem a květnem.

Proměnné; Temnotu i Svíčku máme popsané. A platí tedy hypotéza, že je lepší rozsvítit malou svíčku, než proklínat temnotu? Po důkladné analýze a zevrubném popisu si troufnu tvrdit, že ano. A proč? Jak se ukázalo, Index Temnoty vykázal hodnotu 8,1 - to je temnota taková, že by se dala krájet. Festival je pak svým rozsahem malý, ona malá svíčka v hypotéze mu, řekl bych, odpovídá perfektně. A právě kombinace velké tmy a malé svíčky je klíčová.

Člověk zavřený po dlouhou dobu ve tmě taky nemůže jen tak z rozmaru vylézt ven na přímé světlo. Musí se postupně aklimatizovat. V Teplicích temnota trvá dlouho, malý festival o lidských právech jim snad do budoucna pomůže zvyknout si i na větší dávky světla; řekněme stolní lampičky. Tím se doufejme postupně zvedne i Index Temnoty. Zatím ale bude muset stačit plápolající knot strčený do parafínu.

Vyjádři se